CONDICIONS GENERALS D‘ACCÉS I ÚS

Aquestes Condicions Generals de Compra s’apliquen a la compra dels productes que la societat EL ÁRBOL DEL CACAO, S.L. (“ÁRBOL DEL CACAO”), ven a través del Web www.elarboldelcacao.com (“Web”) a qualsevol usuari del mateix (“Client/s”).

 

Les dades d’identificació i contacte d’ÁRBOL DEL CACAO són les següents:

 

  • Domicili Social: C/ Hospital, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
  • N.I.F: B-65.817.637
  • Correu electrònic: info@elarboldelcacao.com
  • Telèfon: (+34) 93.891.01.40 (de 9 a 13 i 17 a 20 hores, de dilluns a divendres excepte dies festius de la ciutat de Sant Sadurní d’Anoia)

 

La compra dels productes que s’ofereixen a través del Web comporta l’acceptació dels termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra pel que, abans de procedir a la seva acceptació, llegeixi atentament el seu contingut. Si no accepta les presents Condicions Generals, la compra dels productes no es durà a terme i, en conseqüència, no comportarà l’assumpció de cap tipus d’obligació ni de responsabilitat per part de ÁRBOL DEL CACAO.

En realitzar una comanda a través del Web, el Client declara tenir capacitat legal per contractar els productes del Web.

Per realitzar una comanda, el Client haurà de seguir cadascun dels tràmits del procediment de compra previstos al Web.

ÁRBOL DEL CACAO es reserva el dret de modificar el contingut i/o abast de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament, per la qual cosa, abans de contractar cada producte, llegeixi atentament el seu contingut ja que és responsabilitat del Client revisar les Condicions Generals de Compra abans de comprar qualsevol producte del Web.

 

Registre d’usuaris

 

Per iniciar el procediment de compra dels productes del Web, el Client haurà de donar-se d’alta a l’apartat “Identificació” del Web o bé dur a terme la contractació com a “Convidat”; en posteriors processos de compra, si el Client s’ha registrat, només caldrà facilitar la direcció de correu electrònic i la contrasenya al sub-apartat “Usuaris Registrats”.

 

Preu i forma de pagament

 

El preu dels productes serà el que aparegui en Euros al costat de cada producte al Web i inclourà els impostos aplicables en cada moment i les despeses d’enviament que, en el seu cas, corresponguin.

 

Tanmateix, sobre el preu dels productes poden aplicar-se aranzels locals vigents en els països o territoris de destí.

 

En el supòsit que hi hagués un error en el preu dels productes, ÁRBOL DEL CACAO es posarà en contacte amb el Client el més aviat possible i li oferirà la opció de re-confirmar la comanda del producte al preu correcte o bé anul·lar-ho amb el reemborsament de l‘import satisfet.

 

ÁRBOL DEL CACAO es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes. El preu aplicable a la sol·licitud de compra efectuada pel Client serà el que consti en el moment d’acceptar les Condicions Generals de Compra.

 

El Client haurà de realitzar el pagament dels productes mitjançant targeta de dèbit o crèdit (només s’accepten targetes “VISA” i “MASTERCARD)

 

Un cop realitzat l’oportú pagament, el Client rebrà una notificació d’ÁRBOL DEL CACAO, confirmant que la sol·licitud de la comanda i el pagament han estat realitzats correctament.

 

Entregues dels productes

 

ÁRBOL DEL CACAO, una vegada verifiqui que el procés de compra s’ha realitzat correctament, procedirà a entregar els productes, en el cas que estiguin disponibles, a la direcció indicada pel Client en el procediment de compra i en el termini previst en el Web.

 

ÁRBOL DEL CACAO no serà responsable dels errors que es puguin produir en la entrega dels productes comprats en el supòsit que el Client no hagi complimentat correctament els formularis del Web. Si hi hagués alguna incidència en el termini d’entrega, ÁRBOL DEL CACAO informaria de forma immediata al Client.

 

Els riscos dels productes seran a càrrec del Client des del moment de la seva entrega i, en el cas de la seva devolució, continuaran sent a càrrec del Client fins a l’entrega dels mateixos a ÁRBOL DEL CACAO.

 

Totes les comandes de compra dels productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos. En cas de falta de disponibilitat del producte contractat, ÁRBOL DEL CACAO informarà d’això al Client i li podrà oferir un producte de característiques similars de igual o superior qualitat, si bé el Client, alternativament, podrà cancel·lar la seva sol·licitud de compra i recuperar l’import pagat.

 

Si en el moment de l’entrega dels productes, el Client es troba absent, ÁRBOL DEL CACAO o el transportista contractat a l’efecte, li deixarà un comprovant informant com procedir per a convenir amb la nova entrega. En el cas que transcorreguts set (7) dies hàbils des de que la comanda del Client està disponible per a la seva entrega, i aquesta no ha estat entregada per causes no imputables a ÁRBOL DEL CACAO, s’entén que el Client desisteix de la comanda. Com a conseqüència de la referida renúncia, ÁRBOL DEL CACAO procedirà a retornar l’import satisfet pel Client. En aquest supòsit, ÁRBOL DEL CACAO podrà repercutir els costos de transport derivats del retorn del producte, així com de les possibles despeses de gestió associades al mateix.

 

Devolucions

 

El Client disposa d’un termini de set (7) dies hàbils per exercitar el seu dret de desistiment o procedir a la seva devolució des de la data de recepció del producte excepte si han estat confeccionats conforme les instruccions del Client o si són productes que, per la seva pròpia naturalesa, no poden ser retornats, poden deteriorar-se amb rapidesa o han estat manipulats o han patit algun dany per part del Client o d’un tercer.

 

Per l’exercici del dret de desistiment o devolució, el Client haurà de contactar amb ÁRBOL DEL CACAO mitjançant qualsevol dels mitjans previstos a l’inici de les Condicions Generals de Compra i enviar el producte a retornar, juntament amb tots els embolcalls i el Document de Desistiment (inclòs al final d’aquestes Condicions Generals de Compra), per qualsevol mitjà que acrediti la seva recepció per part de ÁRBOL DEL CACAO.

 

El Client assumirà el cost de la devolució del producte adquirit excepte que es tracti de productes substituïts per falta de disponibilitat, productes defectuosos o error en l’enviament ja que, en aquests casos, ÁRBOL DEL CACAO assumirà els costos de devolució del producte. No obstant l’anterior, no es farà cap tipus de reemborsament si el producte ha estat manipulat més enllà de l’apertura del mateix o si ha sofert qualsevol dany per part del Client o d’un tercer.

 

Un cop exercit el dret de desistiment o s’ha procedit a la devolució dels productes, ÁRBOL DEL CACAO realitzarà l’abonament de la factura emesa originalment i retornarà al Client el import íntegre de la compra i, en el seu cas, les despeses d’enviament.

 

Queixes i reclamacions

 

El Client haurà de contactar amb ÁRBOL DEL CACAO, a través dels mitjans indicats al inici de les Condicions Generals de Compra, per manifestar les seves queixes i reclamacions, comprometent-se ÁRBOL DEL CACAO a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des de que són presentades.

 

Protecció de dades personals

 

En compliment de l’establert en la normativa vigent, en relació a les dades personals del Client facilitades al llarg del procediment de compra dels productes del Web, regeix el previst en la Política de Privacitat

 

Nul·litat

 

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals de Compra fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals de Compra només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals de Compra de forma integral.

 

Idioma

 

Les Condicions Generals de Compra estan redactades en català, espanyol i anglès. En cas de discrepància entre les versions, prevaldrà la versió en català.

 

Modificacions

 

ÁRBOL DEL CACAO es reserva el dret de modificar el contingut de les Condicions Generals de Compra en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho ni avisar-ho prèviament.

 

Legislació aplicable y jurisdicció

 

Les Condicions Generals de Compra es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació espanyola.

 

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre ÁRBOL DEL CACAO i el Client serà dirimida, amb renúncia expressa de les parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

 

 

DOCUMENT DE DESISTIMENT

 

 

ENVIAR A:

EL ÁRBOL DEL CACAO, S.L.

C/ Hospital, 1,

08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)

 

 

 

Client

 

 

NIF número

 

 

Domicili

 

 

Data de la comanda

 

 

Nº de l’albarà

 

 

Quantitat

 

 

Nº de referència del producte

 

 

Número compte corrent del Client

 

 

El sotasignat, en la seva condició de client de ÁRBOL DEL CACAO, de conformitat amb la legislació vigent i per mitjà del present document, exercita el dret de desistiment en relació al producte referit anteriorment.

 

En virtut de l’anterior, el client procedeix a retornar el producte a ÁRBOL DEL CACAO i accepta que la devolució del import abonat en el seu dia, sense interessos, al número de compte corrent indicat anteriorment en un termini màxim de trenta (30) dies des de l’enviament de la present carta.

 

 

 

 

 

__________________

Fat. Client

Data: