POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que preveu la normativa vigent de protecció de dades personals, EL ÁRBOL DEL CACAO S.L., amb domicili social al C/ Hospital, 1, 08770 Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) (“ÁRBOL DEL CACAO”) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a què EL ÁRBOL DEL CACAO accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds per mitjà del web www.elarboldelcacao.com (“Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat d’ÁRBOL DEL CACAO amb la finalitat de gestionar, mantenir o controlar les seves sol·licituds d’informació i, en el seu cas, contractació dels productes del Web, així com per enviar-li comunicacions comercials d’ÁRBOL DEL CACAO. La seva acceptació per enviar-li informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, sent necessari a l’efecte que ens ho comuniqui mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@elarboldelcacao.com

 

Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers i, en el supòsit que es comuniquin o cedeixin a tercers, ÁRBOL DEL CACAO obtindrà, amb caràcter previ, el seu consentiment de conformitat amb els requisits previstos a la legislació vigent, que serà revocable en qualsevol moment.

 

Serà necessari que, ens els formularis del Web, empleni els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que ÁRBOL DEL CACAO no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, ÁRBOL DEL CACAO quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

 

Li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi i efecte que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i sense errors. Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se ÁRBOL DEL CACAO el dret d’excloure’l dels serveis sol·licitats si ha facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.

 

Cookies

 

Vostè consenteix que ÁRBOL DEL CACAO pot utilitzar cookies persistents, pròpies i de tercers (“Google Analytics”) amb la finalitat d’analitzar el seu comportament. Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari d’Internet durant la seva visita a un determinat lloc web amb la finalitat de reconèixer-ho com a usuari recurrent i personalitzar el seu ús i facilitar una navegació més ràpida. Vostè pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, per la qual cosa haurà d’adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d’Internet. En cas que desitgi rebutjar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes de les prestacions.

 

 

Mesures de seguretat

 

ÁRBOL DEL CACAO té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n’eviten l’alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

 

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social d’ÁRBOL DEL CACAO en els termes establerts a la legislació vigent. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, ÁRBOL DEL CACAO li ofereix la possibilitat d’exercir els drets referits anteriorment a través del correu electrònic info@elarboldelcacao.com.

 

Idiomes

 

La Política de Privacitat està redactada en català, espanyol i anglès. Si sorgeixen discrepàncies entre les referides versions, prevaldrà la versió en català.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

 

La Política de Privacitat es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

 

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre ÁRBOL DEL CACAO i l’usuari serà resolta, amb renúncia expressa d’ambdues al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (España).